Kannanotto: Arpajaislain muutoksessa on huomioitava veikkausvoittovarojen edunsaajat

13.8.2018
Nuoli
#
NUOLI - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden mukaan sisäministeriön valmistelema arpajaislain päivitys on valmisteltu kiireellä. Kiireellä valmistellun lakiesityksen hyödyt uhkaavat jäädä haittoja pienemmiksi. Toteutuessaan lakiesitys vähentää merkittävällä tavalla erityisesti järjestöissä ja kunnissa tehtävän nuoriso- ja liikunta-alan rahoitusta. Pahimmassa tapauksessa tämä merkitsee myös lukuisten alan työpaikkojen menetystä, mikä vaikuttaa väistämättä nuoriso- ja liikuntapalveluiden laatuun ja laajuuteen.

NUOLI - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:n mukaan sisäministeriön valmistelema arpajaislain päivitys on valmisteltu kiireellä. Kiireellä valmistellun lakiesityksen hyödyt uhkaavat jäädä haittoja pienemmiksi. Toteutuessaan lakiesitys vähentää merkittävällä tavalla erityisesti järjestöissä ja kunnissa tehtävän nuoriso- ja liikunta-alan rahoitusta.

 

Arpajaislain muuttamisella tähdätään pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen vaatimalla peliautomaattien pelaajilta jatkossa täystunnistautumista. Tavoite on tärkeä, mutta pelihaitoista ja niiden ehkäisystä mahdollisine vaikutuksineen ei kuitenkaan ole Suomessa vielä riittävästi tietoa, jotta asiasta voisi muodostaa kokonaiskuvaa. Siirtyminen täystunnistautumiseen tulee tehdä hallitusti ja pelihaittojen ehkäisyn parhaiten mahdollistavaa Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmää tukien.

 

Eri arvioiden mukaan esitys vähentää toteutuessaan merkittävästi Veikkauksen pelituottoja. Pelituotoilla rahoitetaan merkittävästi muun muassa nuoriso- ja liikunta-aloilla tehtävää työtä kolmannella sektorilla ja kunnissa. Mikäli pelituottojen menetystä ei kompensoida esimerkiksi budjettirahoituksella avustuksilla toimintaansa pyörittävillä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöillä saattaa olla edessä toiminnan alasajaminen, jopa lakkauttaminen. Tämä tarkoittaa myös lukuisten alan työpaikkojen menetystä.

 

Lain muutoksen vaikuttavuusarviointi on puutteellista. Muutosprosessissa on unohdettu myös avoimuus, osallistavuus ja asiantuntijoiden riittävä kuuleminen. Muutosaikataulu on myös kohtuuton ja asettuu lomakaudelle. Muutokseen perehtyminen

on tehty käytännössä mahdottomaksi. Tämä on kohtuutonta, kun esitys sisältää merkittäviä uhkia kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten heikentämisestä.

 

Nuorisotyöllä, kansalaisjärjestötoiminnalla, urheilulla, liikunnalla ja liikuntakasvatuksella on Suomessa vahva rooli. Niillä on myös yhteiskunnallinen merkitystä. Nuorisotyö on korvaamatonta nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja siihen puuttumista. Järjestöjen tuottama palvelu-, harrastus-, vapaaehtoistyö- ja edunvalvontatoiminta on useissa tutkimuksissa todettu panos-tuotos-suhteeltaan merkittäväksi ja vaikuttavaksi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Urheilu, liikunta ja liikuntakasvatus tarjoaa mielekästä tekemistä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. Näiden alojen toimintaedellytyksistä leikkaaminen huonosti valmistellun lakiesityksen myötä on lyhytnäköistä ja harkitsematonta politiikkaa, jota on vaikea paikata myöhemmin.

 

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry esittää, että arpajaislain muutos palautetaan uudelleen valmisteluun. Nuolen näkökulman mukaan lakimuutosta valmistelevan työryhmän tulee myös ottaa kantaa siihen kuinka pelituottojen menetys kompensoidaan edunsaajille.

 

Linkki Nuolen sisäministeriölle toimittamaan lausuntoon hallituksen esityksestä arpajaislain muuttamisesta

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Mika Pietilä
p. 050 370 7297 mika.pietila@ouka.fi