Lausunto luonnoksesta valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

20.7.2017
Nuoli ry
#
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on antanut lausunnon luonnoksesta valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi. Lausunnossaan Nuoli on keskittynyt erityisesti luonnoksen johdanto-osioon. Kaikki luonnokseen annetut lausunnot on luettavissa Lausuntopalvelu.fi-sivulla.

NUOLI - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry
Lausunto 21.7.2017 luonnoksesta Valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on antanut alla olevan lausunnon luonnoksesta valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaksi. Lausunto on luettavissa Lausuntopalvelu.fi-sivulla. Lausunnossaan Nuoli on keskittynyt erityisesti luonnoksen johdanto-osioon.

Luonnoksen johdanto-osio antaa tiivistetysti selkeän kuvan ohjelmasta, sen sisällöistä ja tavoitteista. Poikkihallinnollisen ohjelman tavoite edistää nuorten kasvu- ja elinoloja on kannatettava. Nyt lausunnolla oleva ohjelma on voimassaoloajaltaan lyhyt, joka asettaa haasteita tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelmaluonnoksessa ei ole esitelty erityisiä mittareita tavoitteille, joka tekisi ohjelmasta konkreettisemman.

Ohjelmaluonnoksessa asetetaan asetuksen mukaisesti tavoitteet ja toimenpiteet nuorten kasvu- ja elinolojen kannalta keskeisten ministeriöiden osalta. Ohjelman sisältämät nuorisotyön ja -toiminnan tukemisen linjaukset ovat osittain vielä jäsentymättömiä. Nuorisotyö, nuorisotyön ammattilaisten rooli sekä nuorisotyön koulutus puuttuvat ohjelmasta lähes täysin. Uuden nuorisolain mukaan kuntien tehtäviin kuuluu nuorisotyö ja -politiikka, mutta ohjelman antamat suuntaviivat niiden hoitamisessa ovat hatarat. Jos Suomessa halutaan vahvistaa nuorisotyön ja -politiikan roolia kaikilla tasoilla, on valtion nuorisotyön ja -politiikan ohjelman annettava sille kokonaisuudessaan vahvempi suunta.

Nuorisotyötä kunnissa ja järjestöissä tekevät tehtäviin koulutetut ammattilaiset. Heidän lisäkseen toimijoina on suuri joukko vapaaehtoisia, erityisesti järjestökentällä. Ammattilaisten ja vapaaehtoisten roolin toivoisi näkyvän tällaisessa ohjelmassa. Nuorisotyön asemaa on vahvistettava ja sen merkitys on tunnustettava. On tärkeää kuulla nuorisotyön asiantuntijoita sekä hyödyntää asiantuntijuutta valtakunnallisella tasolla, esimerkiksi kyseessä olevan ohjelman toteuttamisessa ja arvioinnissa tai tulevissa osaamiskeskuksissa.

Ohjelman poikkihallinnollisuus edellyttää hyvää yhteistyötä. Ohjelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi asetettujen toimenpiteiden kohdalla on lähtökohtien tulee olla nuori- ja nuorisotyölähtöisiä. Yksittäisissä tavoitteissa ja toimenpiteissä nuorisotyö ja nuorisotyön ammattilaiset eivät näy missään, vaikka osa toimenpiteistä ovat sellaisia, jotka kuuluvat kuntien toimialaan ja päätösvaltaan.

Nuorisolaissa ja ohjelmaluonnoksessa esiteltyjen osaamiskeskusten tavoitteet nuorisotyön kehittämisessä jäävät hajanaisiksi. Tavoitteet ja tehtävät on syytä koota yhdeksi kappaleeksi, jossa näkyy myös osaamiskeskusten rooli nuorisotyön kehittäjänä ja tukipalveluna.

Lisätietoja Nuolen lausunnosta antaa puheenjohtaja Mika Pietilä, mika.pietila(at)nuoli.info, p. 050 370 7297