Nuoriso- ja liikunta-alat edistävät laajasti suomalaisten hyvinvointia - rahoitus huolenaiheena

14.5.2019
Nuoli
#
Nuoriso- ja Liikunta-alojen asiantuntijat ry:n mielestä käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa tulee tehdä päätöksiä, joilla varmistetaan laadukkaat ja saavutettavat nuoriso- ja liikuntapalvelut koko Suomessa. Suomalaiset haluavat panostuksia nuoriso- ja liikuntapalveluihin. Paremmin resursoidut nuoriso- ja liikuntapalvelut edistävät laajasta hyvinvointia. Korkeakoulutetut ammattilaiset, niin nuorisotyössä kuin liikunta-alalla, ovat tärkeä osa laadukkaita palveluja.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry kokoontui lauantaina 11.5.2019 sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jossa keskusteltiin käynnissä olevista hallitusneuvotteluista ja nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijoita edustavan ammattijärjestön odotuksista tulevalle hallituskaudelle.

Laadukkaat nuorisopalvelut saavat laajan tuen suomalaisilta. Suomalaiset edellyttävät, että nuorten syrjäytymistä ehkäistään panostamalla nuorisopalveluihin. Tätä mieltä ovat 92 % on täysin tai jokseenkin tätä mieltä ja joka toinen on täysin tätä mieltä. Nuorisopalveluilla nähdään olevan tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa. Varsinkin pääkaupunkiseudulla moni ajattelee nuorisopalveluiden merkittävästi helpottavan kotoutumista. Samaa mieltä ovat useat johtajat sekä toimihenkilöväestöön kuuluvat. Tulokset ilmenevät TNS Kantarin gallupista, jonka tiedot kerättiin helmikuun lopussa 2019. Suhtautumista nuorisopalveluihin tutkittiin nyt kolmannen kerran samoin väittämin.

Kevätkokouksessa toivottiin, että tulevalla hallituskaudella nuorisotyössä on mahdollista toteuttaa laajasti nuorisolain tavoitteita: edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, parantaa nuorten elinoloja, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

Suomalaiset hyväksyvät laajasti liikunnan tukemisen verovaroin, jotta käyttömaksut pysyvät edullisina. Suomalaiset odottavat panostuksia liikuntapalveluihin. Myös liikuntapalveluilla nähdään olevan tärkeä merkitys maahanmuuttajien kotoutumisessa. Eri puolueiden kannattajien keskuudessa vallitsee varsin laaja yhteisymmärrys liikuntapalveluiden tärkeydestä. Suurin tuki palveluille tuli vihreitä kannattavilta. Myös liikunta-alaan suhtautumista tutkittiin TNS Kantarin gallupissa nyt kolmannen kerran. Gallupin toteuttivat Akavan Erityisalat ja Nuoli yhteistyössä nuoriso- ja liikunta-alan osalta. 

Liikkumattomuus ja ylipaino aiheuttavat yhteiskunnalle vuosittain suuria terveydenhuollon kustannuksia. Suomessa on korkeakoulutettuja liikunnan ammattilaisia, joiden työpanosta voidaan käyttää monipuolisesti ihmisten motivointiin huolehtimaan itsestään paremmin ja siten edistämään henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Näillä toimilla säästetään myös pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia. 

 

Rahoitus huolenaiheena

Nuorisotyöllä, järjestötoiminnalla, urheilulla, liikunnalla ja liikuntakasvatuksella on Suomessa vahva rooli ja yhteiskunnallista merkitystä. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö on korvaamatonta nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä ja siihen puuttumista. Järjestöjen tuottama palvelu-, harrastus-, vapaaehtoistyö- ja edunvalvontatoiminta on useissa tutkimuksissa todettu panos-tuotos-suhteeltaan merkittäväksi ja vaikuttavaksi sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Urheilu, liikunta ja liikuntakasvatus tarjoaa mielekästä tekemistä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia. 

Näiden alojen toimintaedellytyksistä on huolehdittava erityisesti tulevalla hallituskaudella, niin kunnissa kuin järjestöissä. Uuden hallituksen ja eduskunnan on tarkkaan seurattava kuinka arpajaislain muutokset vaikuttavat veikkausvoittovaroilla rahoitettavien toimintojen rahoitukseen. Järjestöissäkin on pystyttävä tekemään suunnitelmia pidemmällä aikavälillä. Nyt vallitseva tilanne järjestöjen valtionavun tasosta aiheuttaa paljon epätietoisuutta. Panostukset hyvinvointia edistäviin palveluihin ja toimintaan ovat investointi. Resurssien leikkaaminen on lyhytnäköistä ja harkitsematonta politiikkaa, jota on vaikea paikata myöhemmin.

Lisätietoja:

Mika Pietilä, puheenjohtaja, p. 050 370 7209, mika.pietila@nuoli.info

 

nuoli kannari kuva.png