Nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden hinnoittelu uudistuu

24.9.2014
Nuoli ry
​Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry saavutti yhteistyössä keskusliittonsa Akavan Erityisalojen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n kanssa pitkäaikaisen tavoitteensa hinnoittelukohtien lisäämisestä kunnan yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Jotain jäi kuitenkin puuttumaan.

Ammattiliiton keskeisiä tavoitteita sen vuonna 2001 tapahtuneesta perustamisesta saakka on ollut korkeakoulutetuille suunnattujen hinnoittelukohtien lisäämisen nuoriso-, liikunta- ja vapaa-aikasektorien työehtosopimuksiin. Näin siitä johtuen, että hinnoittelukohtien puutteessa niin ammattikoulutetut kuin korkeakoulutetutkin työntekijät on sijoitettu työehtosopimuksissa samaan hinnoittelukohtaan, jolloin peruspalkka on ollut lähtökohtaisesti kaikille sama.

Korkeakoulututkinnon suorittamisen hyötyarvo ja ennen kaikkea korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden ”kuluttajansuoja” on nykyisessä hinnoittelussa ollut siis verrattain vähäinen. Vaativaman asematason palkkahinnoittelukohtien lisääminen mahdollistaa kuitenkin paremmat mahdollisuudet suurempaan ansiotasoon. Liiton kohteena on erityisesti ollut kunnan yleinen virka- ja työehtosopimus, koska julkisen sektorin sopimukset toimivat usein tiennäyttäjinä yksityiselle puolelle.


Uudet hinnoittelukohdat


Neuvotteluissa Kuntatyönantajan sekä Kunta-alan Unionin, joka on JHL:n ja JYTY:n neuvottelujärjestö, päästiin keväällä ja kesällä 2014 sopimukseen Kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteen 2 uusimisesta. Hinnoittelun lisäksi koko liitteen 2 nimi muuttuu kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö -liitteeksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä vapaa-aikapalveluihin saadaan seuraavat uudet hinnoittelukohdat ja asematasot aiemman yhden hinnoittelukohdan sijaan:

  • johto- ja esimiestehtävät
  • vaativat ammattitehtävät
  • ammattitehtävät
  • peruspalvelutehtävät

Muutokset tulevat voimaan 1.7.2015 alkaen.


Kunta-alan Unionille kynnyskysymys


Ammattiliittomme tavoitteli yhdessä Akavan Erityisalojen ja akavalaisten Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon kanssa sitä, että vaativat tehtävät sekä johto- ja esimiestehtävät olisi pätevyysvaatimuskirjauksella kohdennettu pelkästään korkeakoulu- ja opistoasteisen tutkinnon suorittaneille. Vastaavasti vapaa-aikasektorin ammattitutkinnon suorittaneet olisi sijoitettu hinnoittelussa ammattitehtäviin tai peruspalvelutehtäviin.

Näin hinnoittelun uusiminen olisi muodostanut loogisen jatkumon myös muiden hinnoitteluliitteiden kanssa; terveydenhuollon puolella ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat sijoitetaan vaativiin ammattitehtäviin ja toisen asteen ammattitutkinnon suorittaneet lähihoitajat ammattitehtäviin.

Kunta-alan Unionille (JHL & JYTY) tämä ehdotus muodostui kuitenkin kynnyskysymykseksi, mistä johtuen pätevyysvaatimuksia jouduttiin lieventämään korkeamman asematason tehtävissä.

"Näiden liittojen jäseninä on paljon perustutkinnon suorittaneita, jotka toimivat myös vaativammissa ammattitehtävissä sekä johto- ja esimiestehtävissä. Tästä johtuen liitot pyrkivät turvaamaan muutoksissa ensisijaisesti jäsentensä aseman ja ansiotason", neuvotteluissa asiantuntijana mukana ollut Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies Jaakko Korpisaarikertoo.

Akavalaisittain erikoista oli myös se, että Kunta-alan Unionin vaatimuksesta myös suorittavat tason ammattitehtäviin kirjattiin ammattitutkinnon lisäksi pätevyydeksi alempi korkeakoulututkinto, kun vastaavissa muissa KVTES:n hinnoitteluliitteissä kirjauksena on pelkkä ammattitutkinto. Tämä kuvastaa yleisemminkin työmarkkinoilla vallitsevaa virheellistä käsitystä, jonka mukaan suorittavan tason työtehtäviin koulutetaan sekä korkeakouluista että ammattikouluista. Kirjaus vaikuttaa myös siihen, ettei ao. hinnoittelukohdan työtehtävässä korkeakoulututkinnolla työskentelevä voi edellyttää suurempaa ansiotasoa, vaikka kuntatyönantaja olisi hakenut juuri korkeakoulututkinnon suorittanutta työntekijää. Vaatimus korkeakoulututkinnosta viittaa nimittäin sopimustekstien perusteella vaativampaan työtehtävään, josta on maksettava työn vaativuuteen perustuen parempaa ansiotasoa. Ilman kirjausta korkeakoulutetuilla olisi ollut siis myös ammattitehtävissä mahdollisuus suurempaan ansiotasoon.

Vaikka hinnoittelu-uudistus suosii edelleen matalamman koulutustason työntekijöitä, on uudistus kuitenkin askel oikeaan suuntaan. Yksi hinnoittelukohta saatiin jaettua useampaan asematasoon, mistä on hyvä jatkaa tulevilla neuvottelukierroksilla. Ammattiliitto tavoittelee jatkossa pätevyysvaatimusten kiristämistä vaativammilla asematasoilla ja toisaalta tavoitteena on lisätä hinnoitteluun asiantuntija-taso, joka tällä uudistuskierroksella jäi toteutumatta.

Taulukko keskeisistä muutoksista 1.7.2015 alkaen:

Nykyinen kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä vapaa-aikapalvelujen hinnoittelu:

Kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä vapaa-aikapalvelujen hinnoittelu (1.7.2015 alkaen:

02VAP000 Vapaa-aika- ja kulttuuritoimen sihteerit ja ohjaajat

02VAP020 Johto- ja esimiestehtävät

02VAP050 Vaativat ammattitehtävät

02VAP060 Ammattitehtävät

02PER10 Sivistystoimen peruspalvelutehtävät

02VAP070 Peruspalvelutehtävät