Puheenjohtaja bloggaa: Yhteisöpedagogi on nuorisokasvatuksen ammattilainen

29.8.2021
Mika Pietilä
#
Silmiini osui somea selatessa erään ammattiliiton budjettiriihikannanotto, jossa tavoitteena on, että kuraattorin on oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö. Olemme Nuolessa olleet jo pitkään asiassa eri mieltä ja näemme, että yhteisöpedagogi (AMK/YAMK) on soveltuva kyseiseen tehtävään.

Aiheesta on keskusteltu usein erilaisilla somepalstoilla ja jäsentemme keskuudessa. Usein keskustelu on lähtenyt liikkelle yhteisöpedagogin kysymyksestä onko hän pätevä tehtävään. Työnantaja tietysti aina päättää kelpoisuusehdoista ja tietysti myös laki määrittelee joissakin tehtävissä kelpoisuusehdot. Harmittavan usein työnantajat eivät tunne yhteisöpedagogin osaamista nuorisokasvatuksen ammattilaisena.

Jätimme Nuolessa lausunnon asiasta kesäkuussa 2021, kun opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa laista oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi. Esitimme silloin lausuntonamme kuraattorin tehtävään soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi sosiaalialalle, kasvatustieteisiin ja käyttäytymistieteisiin suuntautuneen korkeakoulututkinnon lisäksi yhteisöpedagogi (AMK, YAMK) -tutkinnon suorittaneet (humanistisen alan AMK-tutkinto). Emme kannattaneet kelpoisuuden rajaamista kuraattorin tehtävään pelkästään sosiaalityöntekijä tai sosionomi -tutkinnon suorittaneille.

Yhteisöpedagogin huomioimista kelpoisena kuraattorin tehtävään perustelimme muun muassa sillä, että se turvaa oppilas- ja opiskelijahuollon riittävän henkilöresurssien saamisen ja yhteisöpedagogit ovat nuorisokasvatuksen asiantuntijoita, jotka hyödyntävät yhteisöllisiä menetelmiä (tarkastelevat koulua yhteisönä). Nuorisokasvatus laajempana käsitteensä suuntaa yhteisöpedagogien osaamisen nuorisopalveluiden lisäksi myös sosiaalisen ja kohdennetun nuorisotyön sekä nuoriso- ja oppilashuollon toimialueille.

Yhteiskunta menee jatkuvasti suuntaan, jossa palveluja tuotetaan moniammatillisesti. Näen suuntauksen, jossa kuraattorina voisi työskennellä ainoastaan sosiaalihuollon ammattihenkilö hyvin kapeakatseisena, juuri moniammatillisuuden näkökulmasta. Yhteisöpedagogit ovat kohtaamisen ammattilaisia. Lapset ja nuoret tarvitsevat kouluissa ja oppilaitoksissa keskuuteensa ammattilaisia, jotka kohtaavat ja kuuntelevat.

Mika Pietilä, puheenjohtaja

Lausuntomme laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi