Yhteisöpedagogit lastensuojelun ja sosiaalihuollon työtehtävissä

3.4.2017
Petteri Piirainen
#
Yhteisöpedagogien kelpoisuudesta erilaisiin lastensuojelun ja sosiaalihuollon tehtäviin on virinnyt alkuvuoden aikana vilkas keskustelu.

Taustalla on muun muassa 1.3.2016 voimaan tullut laki sosiaalihuollon laillistettavista ja nimikesuojatuista ammattihenkilöistä, jonka on tulkittu hankaloittavan yhteisöpedagogien sijoittumista muun muassa lastensuojelun työtehtäviin. – Lain myötä Valviralle tuli uutena tehtävänä sosiaalihuollon ammattioikeuksien myöntäminen.

Hätä ei kuitenkaan ole aivan tämän näköinen, sillä sekä Nuolen selvitysten että yhteisöpedagogi-koulutusta järjestävien ammattikorkeakoulujen Valviralta pyytämän lausunnon perusteella, yhteisöpedagogit voivat edelleen sijoittua sosiaalihuollon ja lastensuojelun työtehtäviin. Uudessa laissa määritellään ainoastaan muutamasta sosiaalihuollon työtehtävästä, joihin Valviralta on haettava ammatinharjoittamisoikeutta. Näitä työtehtäviä ovat muun muassa sosionomi ja geronomi, joihin vaaditaan tietty ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto.

Suojattuja ammattinimikkeitä ovat jo entuudestaan esimerkiksi sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja, joihin voidaan palkata vakituiseen työsuhteeseen ainoastaan laissa määritellyn tutkinnon suorittanut työntekijä. Määräaikaiseen työsuhteessa voi kuitenkin toimia myös muun soveltuvan tutkinnon suorittanut henkilö.

Yhteisöpedagogeja voidaan siis palkata edelleen lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa sellaisiin työtehtäviin, jotka eivät ole laissa suojattuja. Tällaisia ammattinimikkeitä voivat olla esim. ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, yhteisöohjaaja, yhteisöpedagogi tai vapaa-ajanohjaaja. Samoin sosiaalihuollon ja lastensuojelun johtotehtävissä voidaan työskennellä myös muullakin, kuin sosiaalialan tutkinnolla.

Mikäli kyse on pääosin hallinnollisissa johtotehtävistä, voi tehtävää hoitaa myös henkilö, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittäväksi katsottu johtamistaito. Samoin lastensuojelulaitoksen hoito- ja kasvatustehtävästä vastaavalta johtajalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja alan tuntemusta ja edelleen sosiaalihuollon asiakastyön ohjausta sisältävissä johtotehtävissä voi toimia henkilö, jolla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhteisöpedagogi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaalihuollon hallinnollisissa johtotehtävissä ja yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinnon suorittanut asiakastyön ohjausta sisältävissä johtotehtävissä tai lastensuojelulaitoksen kasvatus- ja hoitotehtävästä vastaavana johtajana.

Työtehtävässä edellytettävästä kelpoisuudesta ja tehtävänimikkeestä päättää kuitenkin viime kädessä työnantaja siinä vaiheessa, kun laittaa vakanssin hakuun. On siis työnantajasta kiinni, millaista uutta osaamista hän haluaa tai etsii työyhteisöön. Sinällään laki ei kuitenkaan rajaa, kuin ainoastaan muutaman suojatun vakanssin yhteisöpedagogien hakurepertuaarista pois. Työnantajat voivat siis halutessaan käyttää työyhteisössään laajempaa tehtävänimikkeiden kirjoa, koska sosiaali- tai terveysalan koulutus ei ole ainoa edellytys lastensuojelun ja sosiaalihuollon tehtävissä toimimiselle.