Nuolen toimintasuunnitelma 2019

Nuolen syyskokous 24.11.2018 hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2019

1. NUOLEN STRATEGIA 2017-2020

Nuolen tulevaisuuden visio (strategia 2017-2020)

“Korkeakoulutetut nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä. Me Nuolessa luomme edellytyksiä tulevaisuuden hyvälle työelämälle. Toimimme rohkeasti ja avoimesti - jäseniämme kuunnellen.”

Nuolen arvot

 1. Avoimuus ja yhteisöllisyys: “Avoin päätöksenteko, jäsenten osallistaminen ja kuunteleminen.”
 2. Rohkeus ja aloitteellisuus: “Katsotaan tulevaisuuteen, toimitaan luovasti, toimitaan ennakoiden ja puututaan epäkohtiin.”
 3. Oikeudenmukaisuus ja luotettavuus: “Toimitaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toiminta perustuu tietoihin ja faktoihin. Nostetaan esille työelämän tasa-arvoa ja koulutuksen mukaisia tehtäviä.

Nuolen tehtävät (strategia 2017-2020)

 1. Nuoli on nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö.
 2. Nuolen toiminta edistää nuoriso- ja liikunta-alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattialojen profiilia
 3. Nuolen toiminta vaikuttaa jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin, niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

Nuolen toiminnan painopisteet 2017-2020

 1. Alojen koulutukseen vaikuttaminen
 2. Hyvän työelämän edistäminen
 3. Ammattialojen profiilin nostaminen
 4. Jäsenmäärän kasvattaminen

Nuolen toimintaa läpileikkaavat toimintaperiaatteet

Viestintä ja talous tukevat painopistealueiden ja toimenpiteiden toteuttamista.  Toimintaa suunnitellaan talouden ehdoilla.

2. NUOLEN JÄSENET

Nuolen yksi strateginen painopiste on jäsenmäärän kasvattaminen. Jäsenmäärän kasvattamisessa keskitytään maksavien jäsenten määrän kasvattamiseen vuoden 2019 toiminnassa. Tavoitteena on 3 % nettokasvu (44 jäsentä) vuodelle 2019. Tämä tarkoittaa 1500 jäsenen rajan saavuttamista vuoden 2019 aikana. 

Nuolella oli lokakuussa 2018 yhteensä 1456 jäsentä.

Jäsenlajeittain jäsenjakauma oli seuraava:

 Jäsenlaji  6.11.2017  1.10.2018
 Jäsen  649  620
 Opiskelija  562  558
 ERKO  83  94
 Eläkeläinen  1  2
 Ammatinharjoittaja  7  7
 Ulkomailla  4  5
 Jäsen, ei työttömyyskassa  5  1
 Opiskelija, ei työttömyyskassa  56  107
 Freelancer  1   - 
 Alennettu (uusi jäsenlaji 2018 alusta)  -   62
 YHTEENSÄ:  1368 1456

 

 

 

 

 

 

 

3. TOIMINTA

Nuolen toiminnassa on strategian mukaisesti neljä toiminnan painopistealuetta:

 1. alojen koulutukseen vaikuttaminen
 2. hyvä työelämä
 3. ammattialojen profiilin nostaminen ja
 4. jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpito.

Toiminta painottuu toimintavuoden aikana kyseisten painopisteiden mukaisiin toimenpiteisiin. Viestintä ja talous tukevat painopistealueiden ja toimenpiteiden toteuttamista. Hallitus ja työvaliokunta seuraavat strategian ja toimintasuunnitelman mukaisten painopisteiden ja toimintojen toteutumista säännöllisesti.

Toimenpiteistä laaditaan toimintavuoden alussa vuosikello, jonka mukaan toimintaa toteutetaan vuoden aikana suunnitellusti.


Alojen koulutukseen vaikuttaminen

Nuoli käynnistää uudelleen liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimikkeen muuttamisen liikuntapedagogiksi. Tutkintonimikkeen muuttamiseksi laaditaan projekti- ja vaikuttamissuunnitelma.

Opiskelijatoimikunnan ja opiskelijajärjestöjen kautta kerätään koulutuspoliittisia tavoitteita ja toiveita edunvalvontaa varten. Erityisenä painopisteenä on lähiopetuksen lisäämisen tarve oppilaitoksissa.

Nuoli tarjoaa liikunnan ja nuorisotyön oppilaitoksille työelämälähtöisiä opinnäytetyönaiheita, joissa selvitetään muun muassa järjestösektorin työpaikkojen määrää sekä ammattinimikkeitä sekä ansiotasoa. 

Selvitetään vuoden aikana opiskelijatoimikunnan kummitoiminnan mahdollisuuksia ja järjestämistä. 


Hyvä työelämä ja ammattialojen profiilin nostaminen

Jäsentoimintaa ja koulutusta järjestettäessä huomioidaan Akavan Erityisalojen koulutus- ja aluetoiminta sekä muiden jäsenjärjestöjen järjestämät tilaisuudet. Nuoli järjestää vuoden aikana kaksi koulutusta yhteistyössä Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen kanssa. Selvitetään verkkokoulutusten mahdollisuus.

Perustetaan jäsenille ammattialojen mukaiset keskustelufoorumit ammatillisen keskustelun mahdollistamiseksi.

Toteutetaan ammatillinen koulutustilaisuus Nuori-2019 -tapahtumassa, mikäli Allianssi hyväksyy Nuolen tekemän ohjelmaehdotuksen.

Julkaistaan Nuolen verkkosivuilla #työelämässä-sarjaa, jossa haastatellaan jäseniä eri ammattialojen edustajina.

Toteutetaan ammattialojen profiilien nostamiseksi somkempanja keväällä ennen eduskuntavaaleja.

Käynnistetään nuorisotyön eettisten ohjeiden päivittäminen järjestämällä kaksi ammattilaisille suunnattua tilaisuutta, jossa keskustellaan, kuinka nuorisotyön eettisiä ohjeita on hyödynnetty ja miten niitä nuorisotyön ammattilaisten mielestä tulisi päivittää. Tilaisuuksien päivittämisessä hyödynnetään olemassa olevia nuorisotyön verkostoja ja tapahtumia.

Nuoli käynnistää liikunnan ammattieettisten ohjeiden laatimisen. Projektista laaditaan tarkempi suunnitelma. Projektin käynnistämiseksi tarjotaan liikunnan opiskelijoille opinnäytetyön aiheeksi liikunnan ammattieettisten ohjeiden arvopohjan selvittämistä.

Tuetaan opiskelijajärjestöjen jäseniä ammatillisten verkostojen rakentamisessa muun muassa osallistamalla työelämäjäseniä opiskelijajärjestöjen tapahtumiin. Opiskelijajärjestöissä huomioidaan alumnitoiminnan kautta valmistuneet opiskelijat. Informoidaan oppilaitoksia, että ne voivat hyödyntää opiskelijajärjestöjen kontakteja työelämälähtöisiä tilaisuuksia järjestäessä.


Jäsenmäärän kasvattaminen ja jäsenpito

Nuoli tavoittelee jäsenmäärän 3 % nettokasvua vuodelle 2019. Jäsenkasvutavoitteeseen pääsemiseksi jäsenpidossa kiinnitetään huomiota opinnoista valmistuviin opiskelijoihin ja heidän jäämiseen Nuolen jäseneksi. Jotta Nuoli näyttäytyy houkuttelevana ammattijärjestönä opiskelijoille, ammattiin valmistuneille ja työelämässä sekä työelämän ulkopuolella oleville jäsenille, Nuoli lisää jäsentoimintaa muun muassa tapahtumien muodossa vuoden 2019 aikana.

Jäsenmäärän kehittymistä seurataan hallituksen kokouksissa. Menetettyjen jäsenten kohdalla tarkkaillaan erityisesti eron syitä. Hallituksen kokouksissa seurataan myös erotettavien jäsenten takaisin rekrytointia. Liittymislahja annetaan kaikille liittyneille jäsenille. Jokaiselle uudelle jäsenelle lähetetään kuukausittain Tervetuloa jäseneksi -uutiskirje, jossa nostetaan esille jäsenyyden etuja ja palveluja. Nuolessa hyödynnetään Akavan Erityisalojen jäsenhankintakampanjoita.

Vuoden aikana järjestetään jäsenille suunnattuja Nuolen After Work -tapahtumia. Tapahtumat järjestetään mahdollisuuksien mukaan Nuolen hallituksen ja opiskelijatoimikunnan seminaarien yhteydessä. Konseptissa pyritään matalan kynnyksen tapaamisiin, joissa ei ole liian vahvasti lukkoon lyötyä agendaa. Tarkoituksena on kerätä jäseniltä kokemuksia ja palautetta työelämästä rennon yhdessäolon merkeissä. Mahdollisuuksien mukaan mukaan kutsutaan paikallisia luottamusmiehiä.

Hallituksen kokousten yhteydessä tavataan jäseniä sekä tutustutaan nuoriso- ja liikuntapalveluiden työyhteisöihin.

Toteutetaan jäsenhankintaan ja -pitoon liittyen kaksi (2) somekampanjaa. Kevään kampanja suunnataan työntekijöille, syksyn kampanja opiskelijoille. Kampanjassa hyödynnetään aikaisemmin kerättyä aineistoa ammattiliitoihin liittyvistä myyteistä. 

Tuotetaan videomateriaalia Nuoleen ja sen toimintaan liittyen.

Valmistumassa oleville opiskelijoille lähetetään hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta uutiskirje, jossa kerrotaan opiskelijajäsenyydestä työelämäjäseneksi siirtymiseen liittyvistä asioista. 

Selvitetään Nuolen omien jäsenetujen mahdollisuuksia kaikille jäsenille.


Viestintä ja talous

Nuolen kaikki viestintä tukee strategisia tavoitteiden saavuttamista sekä painopisteiden toteutumista. Nuolen viestintä painottuu digitaalisiin kanaviin ja viestinnän toteuttamisessa noudatetaan viestintäsuunnitelmaa, jonka mukaan toimitaan muun muassa verkkoviestinnän eri kanavilla.

Sisäistä viestintää Nuolen luottamushenkilöiden suuntaan lisätään, jolla tuetaan luottamustehtävissä toimimista. Sisäisessä viestinnässä siirrytään käyttämään Office365-tuoteperheen mahdollisuuksia, kuten Teams-alustaa.

Kevät- ja syyskokousten yhteydessä Nuolen hallitus tekee kannanoton ajankohtaiseen alaan liittyvään aiheeseen. Opiskelijatoimikunta nimeää ryhmän laatimaan ajankohtaisia kannanottoja

Käytetään viestinnässä seuraavia #-tunnisteita: #nuolipuhuu #nuolenhallituspuhuu #nuolihallitus #otkpuhuu #otknuoli #ammattiliittonuoli

Suunnitellaan ja toteutetaan opiskelijatoimikunnan ja Nuolen näkyvyyttä lisäävä kampanjakiertue, jossa yhdessä suunnitellun konseptin toteuttavat paikallisesti opiskelijajärjestöt Nuoli- ja Kampusvastaavien johdolla.

Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Nuolen taloudelliset resurssit. Taloudentoteutumista seurataan neljännesvuosittain. Toimintavuoden aikana laaditaan tarvittaessa erillinen käyttötaloussuunnitelma. Nuolen kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa Tilitoimisto Mansikka. Taloushallintoa kevennetään ottamalla käyttöön tarvittavat taloushallinnon ohjelmat. Taloushallinnossa noudatetaan talousohjesääntöä.

Opiskelijatoimikunnan aktiivit jakavat kokemuksiaan varainhankinnasta. Ajatuksena on koota ’vinkkipankki’, eräänlaisia konkreettisia välineitä opiskelijajärjestöjen ja opiskelijatoimikunnan varainhankinnan tueksi. 

4. HALLINTO

Hallitus

Nuolen hallitus noudattaa yhdistyslakia, voimassa olevia sääntöjä, vahvistettua taloussääntöä sekä hyväksyttyä strategiaa. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka noudattaa ja toteuttaa edellä mainittuja sääntöjä, vahvistettua strategiaa ja päätöksiä, vastaa toiminnasta, taloudesta sekä henkilökunnasta ja valmistelee syys- ja kevätkokous asiat. Hallitus päättää edunvalvonnan linjaus kysymyksistä.  

Hallituksen alaisena toimii työvaliokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja. Työvaliokunta raportoi hallitukselle. Hallituksen alaisuudessa toimii myös opiskelijatoimikunta.  

Hallitus voi nimetä työryhmiä tarpeen mukaan toimikauden aikana. Hallituksen jäsenille nimetään tarvittaessa vastuualueita.

Hallituksen sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja. 

Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6-10 kertaa. Osa kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Lähitapaamisia pidetään vuoden aikana ainakin neljä. Hallituksella ja opiskelijatoimikunnalla on yhteinen suunnitteluseminaari toimintavuoden alussa.


Opiskelijatoimikunta

Opiskelijatoimikunta on hallituksen alainen toimikunta, joka koostuu ammattiliiton opiskelijajäsenistä. Opiskelijatoimikunta valvoo jäsenten etuja koulutuspoliittisissa ja työelämäasioissa sekä edistää opiskelijoiden järjestäytymistä oman ammattiliittonsa jäseniksi. Opiskelijatoimikunta järjestää myös tapahtumia Nuolen opiskelijajäsenille. 

Opiskelijatoimikunnassa on edustus jokaisesta nuoriso- ja liikunta-alan korkeakoulutusta järjestävästä oppilaitoksesta. Opiskelijatoimikunnan kokouksissa on mukana myös Nuolen hallituksen keskuudestaan nimeämä opiskelijavastaava, joka toimii yhteyshenkilönä hallituksen ja opiskelijoiden luottamushenkilöiden välillä. 

Opiskelijatoimikunta kokoontuu vuoden aikana 6-8 kertaa. Osa kokouksista toteutetaan verkkokokouksina. Lähitapaamisia toteutetaan vuoden aikana enintään neljä. Hallituksella ja opiskelijatoimikunnalla on yhteinen suunnitteluseminaari toimintavuoden alussa.  

Opiskelijatoimikunta noudattaa toiminnassaan ohjesääntöä. Toimikunnan sihteerinä toimii Nuolen toiminnanjohtaja. Nuolen hallitus nimeää opiskelijatoimintaan vastuuhenkilön hallituksesta. Nuolen puheenjohtaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan opiskelijatoimikunnan kokouksiin.

Opiskelijatoimikunnan toimintasuunnitelma noudattaa Nuolen strategisia tavoitteita ja se hyväksytään Nuolen hallituksessa toimintavuoden alussa. 

Opiskelijatoimikunnan edustajille ja opiskelijajärjestöjen toimintaa varten laaditaan vuosikello.


Toimihenkilö

Ammattiliiton palveluksessa työskentelee kokoaikainen toiminnanjohtaja.


Talous

Talouden kokonaiskulut talousarvion mukaan ovat 107 060 euroa. Jäsenmaksutuotoiksi on arvioitu 103 380 euroa, jossa on huomioitu noin 6 % kasvu tilikauteen 2019. Muita varsinaisen toiminnan tuottoja Nuolelle on arvioitu kertyvän vuoden 2019 aikana 6629 euroa. 

Jäsenmaksua peritään 1,25 % bruttopalkasta, josta Akavan Erityisalojen osuus on 0,75 %. Ulkomailla asuvien ja eläkeläisten jäsenmaksu on 60 euroa ja opiskelijajärjestöjen jäsenmaksu 50 euroa. Ammatinharjoittajan ja yrittäjän jäsenmaksun suuruus on 200 euroa, joista Akavan Erityisalojen osuus on 140 euroa. 

10 € suuruista vähimmäisjäsenmaksua maksavat ne varsinaiset työelämäjäsenet, jotka ovat Kelan tuen piirissä.


Jäsenyydet ja edustukset

Jäsenyydet

Nuoli on Akavan Erityisalat AE ry:n, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n, Liikuntatieteellisen Seuran sekä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n jäsen.

Akavan Erityisalat AE ry:n hallitus

Akavan Erityisalojen hallituksen varsinaisena jäsenenä kaudella 2018-2019 toimii Mika Pietilä ja varajäsenenä Riikka Mykrä.

Akavan Erityisalat AE ry:n neuvottelu- ja toimikunnat

Seuraavat kohdat edellyttävät Akavan Erityisalojen hallituksen vahvistamista vuoden 2019 alussa, mutta sisältyvät Akavan Erityisalojen vaalivaliokunnan esitykseen.

Yksityissektorin neuvottelukunta:         Eija Pietilä, ei varaedustajaa.

Valtion neuvottelukunta:                          Ei edustajaa

Kunnan neuvottelukunta:                         Kirsi Alastalo, varalla Sari Nybäck

Ammatinharjoittajien toimikunta:          Ei edustajia.

Korkeakoulutoimikunta:                            Ei edustajia (toistaiseksi)

Opiskelijatoimikunta                                  Maiju Salminen, varalla Elina Ylönen

Nuoli ry:n toiminnanjohtaja toimii seuraavissa työryhmissä

 1. Järjestö- ja edunvalvontaverkosto
 2. Sopimustavoitteita valmisteleva kunnan taustaryhmä
 3. Akavan Erityisalojen ja jäsenjärjestöjen opiskelijatoimijoiden verkosto
 4. Akavan Erityisalojen jäsenmaksurakenteen uudistamista valmisteleva työryhmä (toimihenkilöt)